Schutterij Drumband-Jachthoornkorps St.Sebastianus Laar - Weert

Reglement van opening schietseizoen.

1. De schietwedstrijd: Opening van het schietseizoen wordt gehouden op Palmpasen.

2. Alle leden van schutterij St.Sebastianus Laar die deel hebben genomen aan de optocht (indien ze een uniform hebben) en de Vrienden van St.Sebastianus zijn gerechtigd om mee te schieten.

3. Er zijn prijzen te winnen in 4 categorieën:
   * mini´s (op de windbuks - 1 prijs),
   * jeugd (1 prijs),
   * algemeen (3 prijzen + wisselbeker,
   * De Vrienden van St.Sebastianus schieten om de wisseltrofee.
Voor de categorie jeugd komen alle leden tot 16 jaar in aanmerking. Als peildatum geldt de datum waarop de sluiting van het schietseizoen wordt gehouden.

4. Er is een willekeurige volgorde van schieten op basis van inschrijven. Wanneer alle aanwezige leden aan de beurt zijn geweest, en nummer 1 is weer begonnen, dan is het voor laatkomers niet meer mogelijk om mee te doen.

5. Ten aanzien van punt 4 wordt een uitzondering gemaakt voor leden die een geldige reden hebben, en dit van te voren aan een van de bestuursleden hebben gemeld.

6. Het schieten dient ordelijk te gebeuren, en de orders van de buksmeester dienen opgevolgd te worden. Er wordt geschoten van boven naar beneden en van buiten naar binnen.

7. Er wordt begonnen op stopjes van 1½x1½x1½ cm. Alle schutters kunnen 3x3 schoten doen, ongeacht of er wordt gemist.

8. Nadat alle schutters 9 schoten hebben gedaan wordt er overgeschakeld op stopjes van 1x1x1 cm en wordt er gekaveld, 3x3 schoten per schutter.

9. Daarna wordt door de overgebleven schutters overgegaan op stopjes van 0,7x0,7x0,7 cm.

10. In de kaveling dient de schutter te stoppen met schieten als er wordt gemist.

11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de aanwezige leden van het bestuur. Het reglement zal daarna worden aangepast indien nodig.


St.Sebastianus Laar - Weert

Weert 10 juni 2014.
Wijziging 10 oktober 2017
Wijziging 12 maart 2018.
Afspraken met betrekking tot schietoefening

Hieronder volgen de afspraken, zoals gemaakt op de vergadering van 23 november 1992. Alle aanwezigen leden waren het er toen over eens om het komende jaar op deze manier te gaan werken. We hopen dan ook dat iedereen z´n medewerking verleent.

1. In de Hout bempt komt een bakje te staan, waar voor alle leden een kaartje zit. Op dit kaartje worden de schietresultaten bijgehouden. Indien iemand wilt schieten haalt hij/zij het kaartje uit het bakje, en legt het op de optekentafel neer (achterop). Nadat de oefening is afgelopen zorgt ieder er zelf voor dat het kaartje terugkomt in het bakje (op alfabet).

2. Per schietoefening worden de eerste 6 schoten opgetekend. Dit zijn ook de gratis schoten. Alles wat daarna wordt geschoten moet worden betaald, en wordt niet meer opgetekend. Indien een schutter op een schuttersfeest heeft gemist, waardoor hij/zij onzeker is geworden, kan apart worden geschoten vóór de rest, indien dit bij de zestal kommissie wordt aangemeld.

3. Elke schutter tekent op. Er komt een volgorde van:
   a) zelf schieten,
   b) paraplu vasthouden,
   c) optekenen voor de schutter die dan onder de buks staat.
Zo schuift iedereen door, en ieder krijgt zijn beurt. Alleen bij de eerste schutters moet er onderling wat geregeld worden.

4. Er wordt alleen met zestallen geschoten op eigen initiatief van de schutters. Op de zaterdag vóór een schuttersfeest maakt de zestalcommissie een lijst van de zestallen zoals ze zondag zullen schieten. Indien deze schutters samen willen oefenen zullen ze hun kaartjes achter elkaar klaar moeten leggen op de optekentafel.

T.a.v. de verplichting om te komen schieten zijn de volgende afspraken gemaakt.
Alle leden moeten de morele verplichting hebben om te komen oefenen. De zestalcommissie zal aan de hand van de opkomst tijdens de schietoefening, en de resultaten, de zestallen samenstellen. Om goed te kunnen functioneren zal de zestalcommissie wel moeten weten, wie mee doet aan de schietoefening, en wie present is op de schuttersfeesten. Je ziet, de strakke regel (die echter de laatste jaren een beetje was verwaterd) is losgelaten.
Maar dat houdt niet in, dat het niet belangrijk is om te komen oefenen, of bij verhindering af te melden.

De verantwoording voor het samenstellen van de zestallen ligt geheel bij de zestalcommissie. En die weten alleen maar resultaten van schutters die steeds komen schieten tijdens de oefening !

Algemeen: het afmelden blijft van kracht. De zestalcommissie wil evengoed weten wie komt schieten, en kan daar rekening mee houden bij het samenstellen van de zestallen.

Wij hopen op de medewerking van alle leden.

St.Sebastianus Laar - Weert,

23 november 1992
Reglement schietwedstrijd om de St. Corneliswisselbeker

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door en voor de verenigingen
- St. Nicolaas en St. Antonius Budel (2023)
- St. Antonius Altweert (2019)
- St. Sebastianus Laar (2020)
- St. Oda Boshoven (2021)
- St. Catharina Weert (2022)
die in deze volgorde de wedstrijd zullen organiseren.

2. De wedstrijd wordt gehouden op de zaterdag, 8 dagen voor het eerste bondschuttersfeest van de Kantonnale
schuttersbond Eendracht Maakt Macht, en begint stipt om 18:00 uur. Om 17:30 uur vindt de loting plaats en
kunnen de buksen worden ingeschoten door de verenigingen die schieten in de eerste doorgang. De
organiserende vereniging zorgt tijdig voor het versturen van de uitnodiging.

3. Wanneer een vereniging afziet van de organisatie, anders dan bepaald in artikel 4, vervalt haar beurt.

4. Wanneer de organiserende vereniging is belast met de organisatie van het eerste bondsschuttersfeest van de
Kantonnale schuttersbond Eendracht Maakt Macht, dan mag zij de organisatie van de St. Cornelisbeker ruilen
met de daaropvolgende vereniging.

5. De schietwedstrijd gaat over 2 korpsrondes verschoten op blokjes van 1.5x1.5x1.5 cm. Bij gelijk resultaat
wordt door alle zestallen/drietallen die in aanmerking kunnen komen voor een prijs gekaveld. De kaveling
wordt verschoten op blokjes van 1.0x1.0x1.0 cm.

6. De korpsrondes worden ronde voor ronde verschoten. Dit wil zeggen dat eerst alle verenigingen de eerste
korpsronde verschoten moeten hebben voor aan de tweede korpsronde begonnen kan worden. Van dit artikel
mag afgeweken worden indien er geschoten wordt met een affuit, om onnodig wisselen van de affuit te
voorkomen.

7. Er wordt geschoten volgens de reglementen van de Kantonnale schuttersbond Eendracht Maakt Macht, met
uitzondering van artikelen genoemd in dit reglement.

8. De beker wordt verschoten over het eerste en tweede zestal per vereniging. Er mogen echter meerdere
zestallen per vereniging deelnemen.

9. Indien er minimaal twee verenigingen zijn die een drietal opstellen kan er met drietallen worden geschoten. Er
kan per vereniging maar één drietal worden opgesteld.

10. De hoogte van het inleggeld is gelijk aan het inleggeld van de Kantonnale schuttersbond Eendracht Maakt
Macht.

11. Het inleggeld wordt geheel aan prijzen uitgekeerd, met de volgende verdeelsleutel:
Eerste 6-tallen : de inleg van alle eerste 6-tallen
Tweede 6-tallen : de inleg van alle tweede 6-tallen
Derde en overige 6-tallen : de inleg van alle derde en overige 6-tallen
3-tallen : de inleg van alle 3-tallen
De eerste prijs bedraagt : 50% van het beschikbare geldbedrag
De tweede prijs bedraagt : 30% van het beschikbare geldbedrag
De derde prijs bedraagt : 20% van het beschikbare geldbedrag
- tot 6 zestallen : 3 prijzen (50% - 30% - 20%)
- 7, 8 of 9 zestallen : 4 prijzen (40% - 30% - 20% - 10%)
- 10 of meer zestallen : 5 prijzen (30% - 25% - 20% - 15% - 10%)
bij 2 zestallen/drietallen : 2 prijzen (75% - 25%)

12. De vereniging die de wisselbeker driemaal opeenvolgend wint, komt definitief in het bezit van deze
wisselbeker. De deelnemende verenigingen zullen gezamenlijke voor een nieuwe wisselbeker zorgen.

13. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de voorzitters van de deelnemende verenigingen
en wordt de beslissing aan dit reglement toegevoegd.

Weert / Budel april 2019
St. Nicolaas en St. Antonius Budel
St. Antonius Altweert
St. Sebastianus Laar
St. Oda Boshoven
St. Catharina Weert
.
Reglement voor de "Vriendschapsbeker Laar - Boshoven".

1. De "Vriendschapsbeker Laar - Boshoven" is een schietwedstrijd tussen de schutterij St.Sebastianus Laar en St.Oda Boshoven.

2. De wisseltroffee is gezamenlijk door beide verenigingen aangeschaft, en blijft in eigendom van beide verenigingen.

3. De wedstrijd wordt ieder jaar afwisselend door een der verenigingen georganiseerd om 18:00 uur op de zaterdag voor het eerste schuttersfeest in juni. Het inschieten van de buksen begint om 17:30 uur.
De start was in 1995 bij St.Sebastianus.

4. Er wordt geschoten volgens de reglementen van de bond Eendracht Maakt Macht, behoudens de afwijkingen die in dit reglement worden genoemd.

5. Het inleggeld per zestal bedraagt hetzelfde als bij de bond EMM.

6. Alle zestallen schieten 2 ronden van 18p, waarna de eventuele kaveling start.

7. Winnaar van de wisseltroffee is de vereniging die over de eerste 3 zestallen het beste resultaat heeft behaald.

8. Het inleggeld wordt per zestal verdeeld volgens de volgende verdeelsleutel: 1e prijs 75% van het inleggeld, 2e prijs 25% van het inleggeld.

9. In geval een situatie ontstaat die niet in dit reglement is beschreven, beslist het bestuur van de beide verenigingen.


Weert, 06 juni 1998,

Gerard Huyerjans, Henk Sijben,
voorzitter St.Oda voorzitter St.Sebastianus
Reglement onderling drie-tal schieten St. Sebastianus Laar

1. Het 3-tal schieten is voor alle leden van schutterij St.Sebastianus Laar Weert van 12 jaar en ouder en de Vrienden van St.Sebastianus.

2. Het 3-tal wordt door middel van loting samengesteld. Om dit zo eerlijk mogelijk te laten verlopen dienen alle deelnemers om uiterlijk 16.00 uur aanwezig te zijn. Degene die komen nadat de loting is begonnen, kunnen niet meer mee doen. Alle namen van de aanwezige schutters worden dan verzameld in een doos en een voor een er uit gehaald. De eerste 3 namen vormen 3-tal nr. 1, de volgende 3 namen 3-tal nr. 2, enz.

3. Indien er met de laatste namen geen volledig 3-tal kan worden gevormd, wordt er uit de aanwezige schutters opnieuw een naam getrokken (of 2) die dan samen het laatste 3-tal vormen. Deze schutters schieten dan in 2 verschillende 3-tallen mee.

4. Het gekozen 3-tal blijft de hele wedstrijd bij elkaar. Er mag niet in andere 3-tallen worden geschoten, behoudens de schutters uit punt nr. 3. De volgorde van schieten in het 3-tal mag door de schutters zelf worden geregeld. Deze blijft echter na de eerste schietronde ongewijzigd.

5. Er worden 2 ronden van 3 keer 3 schoten gedaan. In de eerste ronde schiet 3-tal nr.1 schiet met buks 1; 3-tal nr.2 met buks 2; 3-tal nr.3 met buks 1; 3-tal nr.4 met buks 2; enz. Nadat alle 3-tallen een ronde hebben geschoten, wordt van buks gewisseld. Dus 3-tal nr.1 buks 2; 3-tal nr.2 met buks 1; enz.

6. Elk 3-tal levert een optekenaar. Het laatste 3-tal per buks tekent voor het eerste 3-tal op; het eerste 3-tal voor het volgende; enz. Dus als een 3-tal klaar is met schieten, tekent een schutter voor het volgende 3-tal op.

7. Er wordt van boven naar beneden, en van buiten naar binnen geschoten. Elke 2 3-tallen schieten op een lat. Er wordt geschoten op stopjes van 1½X1½X1½ cm.

8. Nadat alle 3-tallen 2 ronden hebben geschoten begint de kaveling. Het totaal van de 2 ronden wordt bij elkaar geteld.

9. In de eerste kavelronde wordt geschoten met de buks uit de eerste schietronde, in de tweede kavelronde met de andere buks, in de derde ronde weer met de buks uit de eerste schietronde, enz. Als het verschil in het aantal 3-tallen per buks meer dan 3 is, wordt d.m.v. loting een nieuwe samenstelling per buks bepaald. Bij verdere kavelronden kan zich dit herhalen.

10. De kaveling vindt plaats door 3 keer 3 schoten. Na elke ronde wordt de verdere kaveling bekeken. Het totaal aantal punten van het 3-tal telt, dus niet per schot. Bij invallende duisternis bepaalt het bestuur de verdere gang van zaken.

11. Het inleggeld bedraagt f 7,50 per 3-tal (dus f 2,50 per schutter) 70% van het inleggeld wordt uitgekeerd aan prijzen. Het aantal prijzen bedraagt 30% van het aantal 3-tallen.

12. In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit het bestuur.


St.Sebastianus Laar - Weert

Weert, 20 juni 1990 Schutterij St.Sebastianus Laar - Weert
Reglement schietwedstrijd om de Lei Nouwen Wisselbeker.

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door en voor de verenigingen
- St. Nicolaas en St. Antonius Budel
- St. Antonius Altweert
- St. Sebastianus Laar
- St. Oda Boshoven
- St. Catharina Weert

2. De wedstrijd wordt gehouden op de zaterdag 8 dagen voor het Oud Limburgs Schuttersfeest en begint
stipt om 18:00 uur. Om 17:30 uur vindt de loting plaats en kunnen de buksen worden ingeschoten door de
verenigingen die schieten in de eerste doorgang. De organiserende vereniging zorgt tijdig voor het
versturen van de uitnodiging.

3. De winnaar van de Lei Nouwenbeker mag in het daarop volgend jaar deze wedstrijd organiseren.

4. Wanneer een vereniging afziet van de organisatie, beslissen de voorzitters wie de organisatie overneemt.

5. De organiserende vereniging stelt een beker of standaard met een minimale waarde van € 10,00
beschikbaar voor de winnaar van de wedstrijd. De winnaar ontvangt voor het eerste zestal verder geen
geldprijs.

6. De schietwedstrijd gaat over 2 korpsrondes verschoten op blokjes van 1.5x1.5x1.5 cm. Bij gelijk resultaat
wordt door alle zestallen/drietallen die in aanmerking kunnen komen voor een prijs gekaveld. De kaveling
wordt verschoten op blokjes van 1.0x1.0x1.0 cm.

7. De korpsrondes worden ronde voor ronde verschoten. Dit wil zeggen dat eerst alle verenigingen de eerste
korpsronde verschoten moeten hebben voor aan de tweede korpsronde begonnen kan worden. Van dit
artikel mag afgeweken worden indien er geschoten wordt met een affuit, om onnodig wisselen van de
affuit te voorkomen.

8. Er wordt geschoten volgens de reglementen van de Kantonnale schuttersbond Eendracht Maakt Macht,
met uitzondering van artikelen genoemd in dit reglement.

9. De beker wordt verschoten over het eerste zestal per vereniging. Er mogen echter meerdere zestallen per
vereniging deelnemen.

10. Indien er minimaal twee verenigingen zijn die een drietal opstellen kan er met drietallen worden
geschoten. Er kan per vereniging maar één drietal worden opgesteld.

11. De hoogte van het inleggeld is gelijk aan het inleggeld van de Kantonnale schuttersbond Eendracht Maakt
Macht.
Het inleggeld wordt geheel aan prijzen uitgekeerd, met de volgende verdeelsleutel:
Eerste 6-tallen : de inleg van alle eerste 6-tallen
Tweede 6-tallen : de inleg van alle tweede 6-tallen
Derde en overige 6-tallen : de inleg van alle derde en overige 6-tallen
3-tallen : de inleg van alle 3-tallen
De 1e t/m 3de prijs van de eerste zestallen gaan naar de nrs 2 t/m 4
De eerste prijs bedraagt : 50% van het beschikbare geldbedrag
De tweede prijs bedraagt : 30% van het beschikbare geldbedrag
De derde prijs bedraagt : 20% van het beschikbare geldbedrag
- tot 6 zestallen : 3 prijzen (50% - 30% - 20%)
- 7, 8 of 9 zestallen : 4 prijzen (40% - 30% - 20% - 10%)
- 10 of meer zestallen : 5 prijzen (30% - 25% - 20% - 15% - 10%)
bij 2 zestallen/drietallen : 2 prijzen (75% - 25%)

12. De vereniging die de wisselbeker driemaal opeenvolgend wint, komt definitief in het bezit van deze
wisselbeker. De deelnemende verenigingen zullen gezamenlijke voor een nieuwe wisselbeker zorgen.

13. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de voorzitters van de deelnemende
verenigingen en wordt de beslissing aan dit reglement toegevoegd.

Weert / Budel april 2019
St. Nicolaas en St. Antonius Budel
St. Antonius Altweert
St. Sebastianus Laar
St. Oda Boshoven
St. Catharina Weert
.
Reglement schietwedstrijd Lei Stals Plaquette voor de Weerter schutterijen

1. Deze wedstrijd wordt gehouden ter voorbereiding op het OLS op zaterdag voorafgaande aan het OLS.

2. Deelname staat open voor de Weerter schutterijen met 8 (acht) schutters per schutterij

3. De organisatie van deze wedstrijd is bij toerbeurt in handen van de aangesloten schutterij.
Vanaf 2023 is die als volgt:
2023 St.Oda Boshoven
2024 St.Sebastianus Laar
2025 St.Job Leuken
2026 St.Cornelius Swartbroek


4. De organiserende schutterij zorgt voor de uitnodigingen, voor de schietboom met voldoende reserve harken en tenminste 2 aanlegpalen.

5. De aanvang van de schietwedstrijd is stipt om 14:00 uur.

Om 13:30 uur vindt de loting plaats en kunnen de buksen worden ingeschoten.

6. Het inleggeld bedraagt € 10,00 per deelnemende vereniging. Het prijzengeld wordt als volgt verdeeld:
1e prijs 50% van de inleg
2e prijs 30% van de inleg
3e prijs 20% van de inleg.
De winnaar ontvangt tevens de wisselplaquette, en draagt er zorg voor dat de naam van de vereniging wordt gegraveerd.

7. Voor de schietvolgorde en voor de aanlegpaal wordt geloot.

8. De schietwedstrijd gaat over 2 ronden:
1e ronde: acht schutters maal drie schoten op blokjes van 1,5cm3
2e ronde: acht schutters maal drie schoten op blokjes van 1,5cm3

9. De kaveling vindt plaats op blokjes van 1cm3.


10. Vanaf de tweede ronde mag 1 (een) schutter vervangen worden. In totaal kunnen 9 namen worden opgegeven en per ronde mag 1 schutter worden vervangen.

11. De buksen worden op dezelfde manier ingeschoten als tijdens het OLS. Er is geen proefschieten.

12. Bij een gelijk aantal punten zal er gekaveld worden: acht schutters drie punten in drie ronden, net zolang tot de uitslag bekend is. De uitslag wordt berekend alsof telkens per schutter een punt per ronde is geschoten.

13. Bij eventuele misverstanden of wijzigingen van dit reglement beslissen de voorzitters (of hun plaatsvervangers) van de deelnemende schutterijen.

14. De wisselplaquette kan nooit eigendom worden van een vereniging. Zou deze wedstrijd door welke redenen dan ook geen doorgang meer vinden, dan gaat de plaquette terug naar de schenker.


Weert, 1991 (met aanpassingen 1999, 2008 en 2023)
Reglement Koningsschieten St. Sebastianus Laar - Weert

1. 1. Het koningschieten wordt gehouden op een zondag en geldt als sluiting van het schietseizoen.

2. Alle geüniformeerde leden dienen vooraf mee te lopen met de optocht, anders zijn ze niet gerechtigd om mee te schieten.

3. Er zijn 2 vogels. Een voor de jeugd van 12 tot 16 jaar. Als peildatum geldt de datum waarop het koningschieten wordt gehouden. De leden van 16 jaar en ouder schieten op de andere vogel.

4. De aftredende koning en de jeugdkoning zullen de eerste schoten lossen. De rest van de leden volgt in willekeurige volgorde.

5. Wanneer alle aanwezige leden aan de beurt zijn geweest, en nummer 1 is weer begonnen, dan is het voor laatkomers niet meer mogelijk om mee te doen.

6. Ten aanzien van punt 2 en 5 wordt een uitzondering gemaakt voor leden die een geldige reden hebben, en dit van te voren hebben gemeld. Er kan echter niet worden bijgeschoten, dus gewoon aansluiten in de rij als laatste schutter.

7. Het schieten dient ordelijk te gebeuren, en de orders van de buksmeester dienen opgevolgd te worden. Er mag niet op de vogel zelf worden geschoten, maar op de streep die daarvoor is aangegeven.

8. Schutters die starten met de wedstrijd dienen tot het einde van de wedstrijd mee te schieten.

9. Koning wordt degene die de vogel in zijn geheel naar beneden schiet. Indien een andere schutter al met de buks op de schouder staat, maar hij heeft nog niet geschoten, en de vogel zou dan naar beneden vallen, dan is degene die het laatst heeft geschoten de winnaar.

10. Voor de winnaar bij de volwassenen is er een geldbedrag van t.w.v. de jaarlijkse contributie. De vereniging zorgt er voor dat zijn naam wordt gegraveerd in een zilveren plaat. De winnaar bij de jeugd krijgt de wisselmedaille, en op de jaarvergadering een blijvende herinneringsmedaille.

11. De schutterskoning is verplicht om tijdens optochten het koningszilver te dragen. Indien hij hier niet toe in staat is, zal hij zelf voor een vervanger moeten zorgen.

12. Er wordt geen onderscheid gemaakt in heren of dames. Op de schuttersfeesten mag een dame niet het koningszilver dragen en zal ze dus voor een mannelijke collega moeten zorgen die dat voor haar doet.

13. Het koningszilver blijft eigendom van de schutterij, maar wordt door de schutterskoning in bewaring genomen en waardig behandeld. De hiervoor geldende poetsinstructie moet worden opgevolgd.

14. De aftredende schutterskoning ondersteund de nieuwe schutterskoning gedurende het gehele jaar. Dit houdt o.a. in, instructie en indien nodig assisteren bij het poetsen, assisteren bij aan- en uitkleden op schuttersfeesten en andere gelegenheden, assisteren bij de wedstrijd voor mooiste koning/koningspaar (samen met de uniformencommissie).

15. De kosten die de koningin moet maken kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester. Dit houdt in: kleding, kapsel, bloemen, etc. Dit alles in overleg.

16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het reglement zal daarna indien nodig worden aangepast.


Schutterij St.Sebastianus

10 oktober 2017
Reglement donateurschieten: Koningschieten voor donateurs en vrienden van St. Sebastianus

1. Koning schieten voor donateurs en Vrienden van St.Sebastianus wordt gelijktijdig georganiseerd met het koning schieten van schutterij St.Sebastianus.

2. Minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar.

3. Vrienden van St.Sebastianus kunnen gratis deelnemen; donateurs na overleggen van een geldige donateurkaart, of door ter plaatse aan de schietboom het bedrag wat een donateurkaart kost te voldoen.

4. Iedere donateur / Vrienden van St.Sebastianus kan slechts 1 keer inschrijven.

5. De aftredende dorpskoning(in) zal, als die aanwezig is, het eerste schot lossen op de koningsvogel.

6. Er wordt geschoten op volgorde van inschrijven.

7. Nadat iedereen één keer heeft geschoten wordt begonnen met de 2e ronde. Laatkomers kunnen niet meer deelnemen.

8. Het schieten dient ordelijk te gebeuren en de orders van de buksmeester dienen opgevolgd te worden.

9. Er mag niet op de vogel zelf worden geschoten, maar op de streep die daarvoor is aangegeven

10. Dorpskoning wordt degene die de vogel in zijn geheel of het laatste restje naar beneden schiet.

11. Indien een andere schutter al met de buks op de schouder staat, maar hij heeft nog niet geschoten, en de vogel zou dan naar beneden vallen, dan is degene die het laatst heeft geschoten de winnaar.

12. De winnaar krijgt voor één jaar de titel: Dorpskoning(in) en een daarbij behorende trofee.

13. De winnaar krijgt het aanbod om vrijblijvend 1 jaar aspirant lid te worden van schutterij St.Sebastianus onder de al bekende zijnde voorwaarden. Daarna kan hij besluiten om volwaardig lid te worden. Dit is echter geen verplichting.

14. Nadat de winnaar bekend is wordt er onder de deelnemers een loterij gehouden waarbij het nummer van de schietvolgorde bepalend is voor de prijs.

15. In de overige gevallen waarin dit reglement niet voorziet besluit het bestuur.

Schutterij St.Sebastianus Laar - Weert

15 juli 2017
Reglement windbuksschieten 

1. De windbukscompetitie vindt plaats in de maanden oktober t/m maart op de derde zaterdag van de maand in de Hout Bempt, tenzij door het bestuur / de commissie anders besloten wordt. Aanvang van de schietavond is om 17:30u.

2. Alle leden (ook de jeugd) en vrienden van St. Sebastianus mogen deelnemen. Voor deelnemers vanaf 16 jaar geldt hiervoor inleggeld van €1,-. Inleggeld dient voldaan te worden bij de buksmeester d.m.v. opgave.

3. In totaal zijn er 6 avonden waarop de schutters 2 keer 5 schoten mogen doen met de windbuks. Op de laatste avond in maart volgt een finale d.m.v. kaveling. Het beste resultaat van 4 van de 6 avonden is bepalend voor de einduitslag. Bij gelijke score wordt er gekaveld.

4. Het schieten dient ordelijk te gebeuren, en de orders van de buksmeester dienen opgevolgd te worden. Er wordt geschoten van boven naar beneden en van buiten naar binnen.

5. De kaveling start op punten van 1x1x1 cm. Afhankelijk van het aantal deelnemers beslissen de buksmeesters of/wanneer er over gegaan wordt op punten van 0.7x0.7x0.7cm.

6. In de kaveling dient de schutter te stoppen met schieten als er wordt gemist, tenzij door de wedstrijdleiders/buksmeesters anders beslist wordt.

7. De Op Vinkerte beker wordt uitgereikt tijdens de opening van het seizoen.

8. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het reglement zal daarna indien nodig aangepast worden.

Schutterij St.Sebastianus Laar - Weert

16 december 2018
Reglement van "De vrienden van St. Sebastianus"

1. "De vrienden van St.Sebastianus" zijn personen (dames en heren) van 16 jaar en ouder die niet lid zijn van drumband-jachthoornkorps schutterij St.Sebastianus Laar - Weert, maar hen een warm hart toedragen.

2. Men kan lid worden door zich schriftelijk aan te melden bij één van de bestuursleden.

3. Men verbindt zich voor minimaal één jaar, en de financiële bijdrage van € 50,00 dient aan het begin van het jaar betaald te worden.

4. De vrienden ontvangen het clubblad van de schutterij, het Sebastiaans- koerierke. Hierin worden ook de activiteiten opgenomen van de vrienden.

5. De vrienden hebben geen rechten of plichten zoals de algemene leden van de schutterij, en zodanig ook geen stemrecht, of toegang tot de algemene vergadering

6. Ze mogen o.a. bij de volgende activiteiten aanwezig zijn:
· de jaarlijkse feestavond b.g.v. het naamfeest van onze patroonheilige
· de onderlinge schietwedstrijd met 3-tallen en daaraan gekoppeld de barbecue
Eventuele extra financiële bijdragen om deel te nemen voor de algemene leden zijn ook van toepassing voor de Vrienden van St.Sebastianus.

7. Tijdens de sluiting van het schietseizoen kunnen de vrienden om een aparte titel schieten.

8. De vrienden mogen op enkele vooraf bepaalde oefenzaterdagen komen schieten bij de Hout bempt. Dat zullen geen zaterdagen zijn vóór een schuttersfeest.

9. Bij deelname aan het Dorpsschuttersfeest worden ze aangemerkt als niet-leden.

10. Als er activiteiten binnen de vereniging zijn, waarbij extra man- (of vrouw)kracht nodig is (schuttersfeest) kunnen we een beroep doen op deze personen.

11. Het bestuur behoudt zich het recht om personen die de schutterij in een kwaad daglicht stellen (of hebben gesteld), of op een andere manier zich niet houden aan de algemene normen en gebruiken, het lidmaatschap te onthouden of te ontnemen.


Schutterij St.Sebastianus Laar - Weert
Wedstrijdnormen nieuwe exercitie

OLS Huishoudelijk reglement

Handreiking traditioneel schieten